Шинжлэх ухаанаар баталгаажсан

яс болон зөөлөн эдийг төлжүүлэх Ёнгуль Буганхван уламжлалт эм

Яс болон зөөлөн эдийг хамгаалах, гэмтсэн хэсгийг төлжүүлэх үйлчлгээтэй.

Олон улсын BMC Complementary & Alternative Medicine/ Yeongolbogang-hwan сэтгүүлд туршилт болон судалгааны ажил нь хэвлэгдэж гарсан.