Тусгай жорын уламжлалт эм болон дагалдах бүтээгдэхүүн